دعای چه کسانی مستجاب نمی شود؟

پرسش:

میشه بفرمایید که چه کسانی دعایشان مستجاب نمی شود؟میخوام ببینم منم جزء این افراد هستم یا نه؟ چون هر چه دعا می کنم انگار نه انگار!!

پاسخ:

با سلام و ادب

8 گروه دعایشان مستجاب نمی شود :

1 مردی ( کسی که خداوند به او مالی عطاء کرده . در غیر حق او را انفاق ( خرج ) کرد . 2 مردی که امر زنش در دست اوست دعاء می کند . خداوند او را از زنش راحت کند . 3 مردی ( کسی ) که همسایه اش را دعاء ( نفرین می کند ) 4 مردی که در خانه اش بنشیند ، و بگوید خداوندا مرا روزی بده . 5 مردی که مالی داشت ، بدون بیّنه ( شاهد یا مدرک ) او را قرض داد . 6 مردی که صاحب رحم ( خویش خود را ) نفرین کند . 7 گناه کار و آکل حرام . 8 مظلومی که نفرین کند ، و مانند همان مظلمه برای دیگری نزد او باشد .

روایت صحیح(1) ولید بن صبیح دلالت بر 1 2 3 و روایت معتبر جعفر(2) بن ابراهیم بر 1 2 4 5 و خبر معتبر(3) ولید بن صبیح بر 1 2 4 و مرسله(4) سرائر بر 2 4 5 و مرسله(5) خلاد ابی علی بر 1 2 4 ، و روایت مسعده(6) ( ظاهراً صحیح باشد ) بر 1 2 4 5 6 و مسند محمد(7) بن مسلم بر 7 و مسند علی بن(8) سالم و مرسله(9) ابن فهد بر 8 دلالت دارد و روایات شش گانه از امام صادق علیه السلام ، و هم چنین روایت علی بن سالم ، و تنها روایت ابن مسلم از امام پنجم علیه السلام است . و روایت ابن فهد مضمره و مرسله می باشد .

و در روایت اولی ولید(10) در مورد اول دارد که مال را در غیر حق انفاق کرد و گفت : خدایا به من روزی بده ، که دعایش مستجاب نمی شود . و در روایت جعفر(11) دارد ، مال را فاسد کرده ، و در معتبر(12) ولید دارد ، مال را در غیر وجه خود انفاق کرد ، و می گوید خدایا به من روزی بده ، به وی گفته می شود مگر بتو روزی ندادیم .

و در روایت خلاد(13) مال را مرغه ولم یحفظه ( مزّقه ولم یحفظه ) و در روایت مسعده(14) مال را در بر و تقوی انفاق کرده ، چیزی برایش باقی نماند . و در مورد 2 ( زن . ) در روایت ولید(15) دارد ، که خداوند عزوجل امر زن را به سوی مرد قرار داده و قریب به همین در روایت جعفر(16) و روایت معتبر(17) ولید و مرسله سرائر(18) وخبر خلاد(19) وارد شده . و در روایت مسعده(20) مرد را زن به هر اندازه که می تواند آزار می دهد و مرد از خداوند می خواهد ، که او را راحت نماید . خداوند تعالی به او می گوید ، بنده من آیا امر زن را به تو واگذار نکردم . خواستی او را رها ساخته . خواستی او را نگهدار ، و در مورد 3 ( همسایه ) در روایت اولی(21) دارد ، که خداوند راه برای وی قرار داده که خانه خود را فروخته ، و از همسایگی او جدا شود .

و در مورد 4 در معتبر ولید(22) و روایت(23) خلاد دارد که در خانه اش بنشیند و بگوید : پروردگارم مرا روزی ده ، به او گفته شود مگر برایت راه برای جستجوی روزی قرار ندادم ، و در مرسله(24) سرائر دارد ، بگوید در خانه ام می نشینم ، و نماز می خوانم ، و روزه می گیرم ، و پروردگارم را بندگی می کنم . اما روزیم خواهد آمد و در روایت مسعده(25) در خانه اش نشسته و از خدا می خواهد روزیش دهد . و دنبال روزی نمی رود ( از فضل خداوند طلب نمی کند ، آن گونه که خداوند او را امر کرده . خداوند به او بگوید . بنده ام دنیا را بر تو منع نکردم و جوارحت را هدف تیر قرار ندادم ( توانایی جستجوی روزی داری ) و زمین من وسیع است . چرا بیرون نشوی و روزی طلب کنی ، اگر محرومت کردم . معذوری ، و اگر روزیت دادم همان را می خواهی .

و در مورد پنجم . در روایت جعفر(26) دارد . مرد مالی داشت ، او را به دین به کسی بدون بینه ( شاهد یا مدرک ) داد به او گفته شود آیا امرت نکردم ، که شاهد بگیر و قریب به همین مضمون در مرسله(27) سرائر وارد شده . و در روایت مسعده(28) دارد ، که دینی به مردی تا مدتی داد . نامه ای ننوشت ( مدرکی خطی ) و شهودی برای این کار نگرفت .

و در مورد هفتم در مسند ابن(29) مسلم از امام پنجم علیه السلام دارد که مرد از خداوند حاجت می خواهد . و شانش برآوردن آن است تا زمانی نزدیک ، یا دور ، بنده گناهی می کند . خداوند تعالی به فرشته می گوید : حاجتش را برآورده نکن ، و وی را محروم ساز . چون متعرض خشم من شده و مستوجب حرمان من است ، و در مرسل(30) ابن فهد از حدیث قدسی دارد که دعایی از من محجوب نیست مگر دعای حرام خور . و دارد(31) که مردی به رسول اللّه صلی الله علیه و آله گفت دوست دارم دعایم مستجاب شود . حضرت به او فرمود . خوردنی ها را پاک کرده . حرام در شکمت داخل نکن .

و در باره 8 در روایت علی(32) ابن سالم از گفته امام ششم علیه السلام دارد ، که خداوند عزوجل فرمود . قسم به عزت و جلالم . دعای مظلومی که در مظلمه ای مرا بخواند مستجاب نکنم که برای کسی نزد او مانند همین مظلمه باشد . و در روایت صحیح(33) حسن بن راشد از امام صادق علیه السلام داریم ، که هرگاه به مردی ظلمی شد ، و شروع کرد نفرین بر ظالمش کردن . خداوند عزوجل می گوید : اینجا دیگری هست که تو را نفرین می کند . می پندارد که او را ظلم کردی . خواستی دعایت را مستجاب کرده ، و دعای او را نیز ( در باره تو ) مستجاب کنم ، و خواستی هر دو را تأخیر انداخته . عفوم شامل حال هر دو بگردد .

و در نهج البلاغه(34) گروه دیگر نیز وارد شده که دعایشان حتی در آن ساعت از شب مستجاب نمی شود 1 عشار ( گمرگ بگیر ) 2 عریف 3 شرطی 4 صاحب عرطبه که طنبور است 5 یا صاحب کوبه ( که طبل ) گفته شده .

و گروه دیگری نیز در صحیح(35) ابی حمزه از امام پنجم علیه السلام دارد . دعایشان مستجاب نشود . هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر نکنند و پیروی از اخیار اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله را نداشته باشند . خداوند بدهایشان را بر آنها مسلّط کرده و خوبانشان دعا می کنند . پس مستجاب نمی شود . و در روایت محمد(36) بن عرفه از امام رضا علیه السلام دارد که امر به معروف و نهی از منکر می کنید یا بدان شما بر شما استعمال ( برتری پیدا کنند ) پس نیکان شما دعا کنند . مستجاب نشود .


پی نوشت ها:
1. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/1 از ابواب دعاء .
2. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/2 از ابواب دعاء .
3. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/3 از ابواب دعاء .
4. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/1 از ابواب دعاء .
5. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/5 از ابواب دعاء .
6. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/7 از ابواب دعاء .
7. وسائل الشیعه : 4 7 باب 67/1 ابواب دعاء .
8. وسائل الشیعه : 4 7 باب 68/1 ابواب دعاء ؛ وسائل الشیعه : 11 16 باب 77/11 از ابواب جهاد النفس .
9. وسائل الشیعه : 4 7 باب 68/3 ابواب دعاء .
10. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/1 ابواب دعاء .
11. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/2 ابواب دعاء .
12. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/3 ابواب دعاء .
13. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/5 ابواب دعاء .
14. وسائل الشیعه : 4 7 50/7 ابواب دعاء .
15. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/1 ابواب دعاء .
16. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/2 ابواب دعاء .
17. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/3 ابواب دعاء .
18. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/4 ابواب دعاء .
19. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/5 ابواب دعاء .
20. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/7 ابواب دعاء .
21. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/1 ابواب دعاء .
22. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/3 ابواب دعاء .
23. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/5 ابواب دعاء .
24. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/4 ابواب دعاء .
25. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/7 ابواب دعاء .
26. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/2 ابواب الدعاء .
27. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/4 ابواب دعاء .
28. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/7 ابواب الدعاء .
29. وسائل الشیعه : 4 7 باب67/1/ ابواب الدعاء ؛ بحارالانوار : 73/329/360 ؛ وسائل الشیعه 11 15 باب 40/13 جهاد النفس .
30. وسائل الشیعه : 4 7 باب 67/4 ابواب دعاء .
31. وسائل الشیعه : 4 7 باب 67/5 ابواب دعاء .
32. وسائل الشیعه : 4 7 باب 68/1 ابواب دعاء .
33. وسائل الشیعه : 4 7 باب 68/2 ابواب دعاء .
34. وسائل الشیعه : 4 7 باب 30/3 ابواب الدعاء .
35. وسائل الشیعه : 11 16 باب 41/2 کتاب الامر والنهی ؛ بحار الأنوار 73/369/372 .
36. وسائل الشیعه : 11 16 باب 1/4 کتاب الامر والنهی .

نظر خود را اضافه کنید.

به عنوان مهمان می توانید درباره این موضوع نظر دهید.

0
نظرات شما نیاز به تایید مدیریت دارد.
  • هیچ نظری یافت نشد

وبگــــــــــردی طلبۀ پاسخگو

آخرین ارسال های انجمن

خبرخوان یافت نشد

حمایت از سایت

برای حمایت از سایت لوگوی زیر را در سایت خود درج نمایید.

جدیدترین مطالب سایت