دعای چه کسانی مستجاب نمی شود؟

پرسش:

میشه بفرمایید که چه کسانی دعایشان مستجاب نمی شود؟میخوام ببینم منم جزء این افراد هستم یا نه؟ چون هر چه دعا می کنم انگار نه انگار!!

پاسخ:

با سلام و ادب

8 گروه دعایشان مستجاب نمی شود :

1 مردی ( کسی که خداوند به او مالی عطاء کرده . در غیر حق او را انفاق ( خرج ) کرد . 2 مردی که امر زنش در دست اوست دعاء می کند . خداوند او را از زنش راحت کند . 3 مردی ( کسی ) که همسایه اش را دعاء ( نفرین می کند ) 4 مردی که در خانه اش بنشیند ، و بگوید خداوندا مرا روزی بده . 5 مردی که مالی داشت ، بدون بیّنه ( شاهد یا مدرک ) او را قرض داد . 6 مردی که صاحب رحم ( خویش خود را ) نفرین کند . 7 گناه کار و آکل حرام . 8 مظلومی که نفرین کند ، و مانند همان مظلمه برای دیگری نزد او باشد .

روایت صحیح(1) ولید بن صبیح دلالت بر 1 2 3 و روایت معتبر جعفر(2) بن ابراهیم بر 1 2 4 5 و خبر معتبر(3) ولید بن صبیح بر 1 2 4 و مرسله(4) سرائر بر 2 4 5 و مرسله(5) خلاد ابی علی بر 1 2 4 ، و روایت مسعده(6) ( ظاهراً صحیح باشد ) بر 1 2 4 5 6 و مسند محمد(7) بن مسلم بر 7 و مسند علی بن(8) سالم و مرسله(9) ابن فهد بر 8 دلالت دارد و روایات شش گانه از امام صادق علیه السلام ، و هم چنین روایت علی بن سالم ، و تنها روایت ابن مسلم از امام پنجم علیه السلام است . و روایت ابن فهد مضمره و مرسله می باشد .

و در روایت اولی ولید(10) در مورد اول دارد که مال را در غیر حق انفاق کرد و گفت : خدایا به من روزی بده ، که دعایش مستجاب نمی شود . و در روایت جعفر(11) دارد ، مال را فاسد کرده ، و در معتبر(12) ولید دارد ، مال را در غیر وجه خود انفاق کرد ، و می گوید خدایا به من روزی بده ، به وی گفته می شود مگر بتو روزی ندادیم .

و در روایت خلاد(13) مال را مرغه ولم یحفظه ( مزّقه ولم یحفظه ) و در روایت مسعده(14) مال را در بر و تقوی انفاق کرده ، چیزی برایش باقی نماند . و در مورد 2 ( زن . ) در روایت ولید(15) دارد ، که خداوند عزوجل امر زن را به سوی مرد قرار داده و قریب به همین در روایت جعفر(16) و روایت معتبر(17) ولید و مرسله سرائر(18) وخبر خلاد(19) وارد شده . و در روایت مسعده(20) مرد را زن به هر اندازه که می تواند آزار می دهد و مرد از خداوند می خواهد ، که او را راحت نماید . خداوند تعالی به او می گوید ، بنده من آیا امر زن را به تو واگذار نکردم . خواستی او را رها ساخته . خواستی او را نگهدار ، و در مورد 3 ( همسایه ) در روایت اولی(21) دارد ، که خداوند راه برای وی قرار داده که خانه خود را فروخته ، و از همسایگی او جدا شود .

و در مورد 4 در معتبر ولید(22) و روایت(23) خلاد دارد که در خانه اش بنشیند و بگوید : پروردگارم مرا روزی ده ، به او گفته شود مگر برایت راه برای جستجوی روزی قرار ندادم ، و در مرسله(24) سرائر دارد ، بگوید در خانه ام می نشینم ، و نماز می خوانم ، و روزه می گیرم ، و پروردگارم را بندگی می کنم . اما روزیم خواهد آمد و در روایت مسعده(25) در خانه اش نشسته و از خدا می خواهد روزیش دهد . و دنبال روزی نمی رود ( از فضل خداوند طلب نمی کند ، آن گونه که خداوند او را امر کرده . خداوند به او بگوید . بنده ام دنیا را بر تو منع نکردم و جوارحت را هدف تیر قرار ندادم ( توانایی جستجوی روزی داری ) و زمین من وسیع است . چرا بیرون نشوی و روزی طلب کنی ، اگر محرومت کردم . معذوری ، و اگر روزیت دادم همان را می خواهی .

و در مورد پنجم . در روایت جعفر(26) دارد . مرد مالی داشت ، او را به دین به کسی بدون بینه ( شاهد یا مدرک ) داد به او گفته شود آیا امرت نکردم ، که شاهد بگیر و قریب به همین مضمون در مرسله(27) سرائر وارد شده . و در روایت مسعده(28) دارد ، که دینی به مردی تا مدتی داد . نامه ای ننوشت ( مدرکی خطی ) و شهودی برای این کار نگرفت .

و در مورد هفتم در مسند ابن(29) مسلم از امام پنجم علیه السلام دارد که مرد از خداوند حاجت می خواهد . و شانش برآوردن آن است تا زمانی نزدیک ، یا دور ، بنده گناهی می کند . خداوند تعالی به فرشته می گوید : حاجتش را برآورده نکن ، و وی را محروم ساز . چون متعرض خشم من شده و مستوجب حرمان من است ، و در مرسل(30) ابن فهد از حدیث قدسی دارد که دعایی از من محجوب نیست مگر دعای حرام خور . و دارد(31) که مردی به رسول اللّه صلی الله علیه و آله گفت دوست دارم دعایم مستجاب شود . حضرت به او فرمود . خوردنی ها را پاک کرده . حرام در شکمت داخل نکن .

و در باره 8 در روایت علی(32) ابن سالم از گفته امام ششم علیه السلام دارد ، که خداوند عزوجل فرمود . قسم به عزت و جلالم . دعای مظلومی که در مظلمه ای مرا بخواند مستجاب نکنم که برای کسی نزد او مانند همین مظلمه باشد . و در روایت صحیح(33) حسن بن راشد از امام صادق علیه السلام داریم ، که هرگاه به مردی ظلمی شد ، و شروع کرد نفرین بر ظالمش کردن . خداوند عزوجل می گوید : اینجا دیگری هست که تو را نفرین می کند . می پندارد که او را ظلم کردی . خواستی دعایت را مستجاب کرده ، و دعای او را نیز ( در باره تو ) مستجاب کنم ، و خواستی هر دو را تأخیر انداخته . عفوم شامل حال هر دو بگردد .

و در نهج البلاغه(34) گروه دیگر نیز وارد شده که دعایشان حتی در آن ساعت از شب مستجاب نمی شود 1 عشار ( گمرگ بگیر ) 2 عریف 3 شرطی 4 صاحب عرطبه که طنبور است 5 یا صاحب کوبه ( که طبل ) گفته شده .

و گروه دیگری نیز در صحیح(35) ابی حمزه از امام پنجم علیه السلام دارد . دعایشان مستجاب نشود . هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر نکنند و پیروی از اخیار اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله را نداشته باشند . خداوند بدهایشان را بر آنها مسلّط کرده و خوبانشان دعا می کنند . پس مستجاب نمی شود . و در روایت محمد(36) بن عرفه از امام رضا علیه السلام دارد که امر به معروف و نهی از منکر می کنید یا بدان شما بر شما استعمال ( برتری پیدا کنند ) پس نیکان شما دعا کنند . مستجاب نشود .


پی نوشت ها:
1. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/1 از ابواب دعاء .
2. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/2 از ابواب دعاء .
3. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/3 از ابواب دعاء .
4. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/1 از ابواب دعاء .
5. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/5 از ابواب دعاء .
6. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/7 از ابواب دعاء .
7. وسائل الشیعه : 4 7 باب 67/1 ابواب دعاء .
8. وسائل الشیعه : 4 7 باب 68/1 ابواب دعاء ؛ وسائل الشیعه : 11 16 باب 77/11 از ابواب جهاد النفس .
9. وسائل الشیعه : 4 7 باب 68/3 ابواب دعاء .
10. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/1 ابواب دعاء .
11. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/2 ابواب دعاء .
12. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/3 ابواب دعاء .
13. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/5 ابواب دعاء .
14. وسائل الشیعه : 4 7 50/7 ابواب دعاء .
15. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/1 ابواب دعاء .
16. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/2 ابواب دعاء .
17. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/3 ابواب دعاء .
18. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/4 ابواب دعاء .
19. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/5 ابواب دعاء .
20. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/7 ابواب دعاء .
21. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/1 ابواب دعاء .
22. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/3 ابواب دعاء .
23. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/5 ابواب دعاء .
24. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/4 ابواب دعاء .
25. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/7 ابواب دعاء .
26. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/2 ابواب الدعاء .
27. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/4 ابواب دعاء .
28. وسائل الشیعه : 4 7 باب 50/7 ابواب الدعاء .
29. وسائل الشیعه : 4 7 باب67/1/ ابواب الدعاء ؛ بحارالانوار : 73/329/360 ؛ وسائل الشیعه 11 15 باب 40/13 جهاد النفس .
30. وسائل الشیعه : 4 7 باب 67/4 ابواب دعاء .
31. وسائل الشیعه : 4 7 باب 67/5 ابواب دعاء .
32. وسائل الشیعه : 4 7 باب 68/1 ابواب دعاء .
33. وسائل الشیعه : 4 7 باب 68/2 ابواب دعاء .
34. وسائل الشیعه : 4 7 باب 30/3 ابواب الدعاء .
35. وسائل الشیعه : 11 16 باب 41/2 کتاب الامر والنهی ؛ بحار الأنوار 73/369/372 .
36. وسائل الشیعه : 11 16 باب 1/4 کتاب الامر والنهی .

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما

وبگــــــــــردی طلبۀ پاسخگو

حمایت از سایت

برای حمایت از سایت لوگوی زیر را در سایت خود درج نمایید.

جدیدترین مطالب سایت