متن و صوت دروس حوزوی خواهران طلبه

با سلام

دروس زیر برای دروس حوزوی خواهران می باشد که می توانید تهیه نمایید.

کلیه این DVD ها شامل متن کتاب و صوت درس ها می باشد که بسیار مفید برای اساتید و طلاب می باشد.

 

تا اطلاع ثانوی از طریق سایت به فروش نمی رسد.

 

13-211 : صرف مقدماتی  هدایه شمالی – احکام خدامی – منیه المرید سالار کیا – تجوید و روخوانی شهیدی

=======================

13-212 : مبادی العربیه 2 محمدی – عقاید ربانی گلپایگانی –صحیفه ی سجادیه محمدی – روش بیان احکام فلاح زاده – منطق 1 منتظری مقدم –

======================

13-213 : مبادی العریبه 4 بهشتی - حلقات اصول شمالی – روان شناسی کرمی – درس هایی از نهج البلاغه محدثی –تحریرالوسیله وافی

=======================

13-214 : تجزیه و ترکیب عصاری – عروه الوثقی شمالی – تلخیص منطق شهاب – روش تحقیق کرمی – تفسیر سوره ی بقره قرائتی

=======================

13-215 : تفسیر سوره ی نساء مویدی – تهذیب البلاغه شهریاری – اربعین حدیث امام مویدی – روش تدریس فیروز آبادی – باب حادی عشر مویدی

=======================

13-216 : آشنایی با عرفان اسلامی طباطبایی – تحریر شرح لمعه بحرینی – بررسی ادیان صادق نیا – تفسیر سوره ی احزاب تهرانی – آشنایی با فرق اسلامی الهادی

=======================

13-217 :بدایه الحکه فیاضی – کلام اسلامی ربانی گلپایگانی – منطق قدیم موسوی وفربهی

آشنایی با عرفان طباطبایی –تاریخ فلسفه غرب موسوی

=======================

13-218: آشنایی با مبانی ترجمه فتحی- تفسیر کتاب مجمع البیان تهرانی  - علوم قرآن اعجاز ملکوتی خواه – قرآن وعهدین باغبانی – علوم قرآن روش وگرایش ها رضایی

=======================

13-219 :حلقات اصول شمالی – رجال صادر – تاریخ فقه خیری – مقدمات علم حقوق صادقی

قواعد فقهی صدیقی –

=======================

13-220 : بررسی آثار شهید مطهری طباطبایی – احکام خدامی – آشنایی با عرفان اسلامی طباطبایی – نظام های سیاسی آراسته – تجوید وروان خوانی شهیدی –

=======================

13-221 : لمعه 1و2و3 صادر – فقه الحدیث محدثی – تاریخ علم فقه خیری

=======================

13-222 : حلقات اصول 1و2و3 راجی – تاریخ علم الاصول حیدری – تجزیه ترکیب عصاری –

 =======================

13-223 :آموزش فلسفه میر هاشمی – آموزش فلسفه 1و2 میر سپاه – تفسیر المجمع البیان تهرانی – تفسیر المیزان بهادر –

=======================

13-224 :قواعد فقهی صدیقی – آموزش انگلیسی سالار کیا – متون عربی مصطفایی  - رجال صادر – روش تحقیق کرمی

=======================

13-225 :فقه تمهدیه 1و2 نخلی – مکاسب محرمه وجدانی فخر – عقاید خاص شیعه طبسی

عقاید ربانی

=======================

13-226 : مقدمات علم حقوق صادقی – مقدمات جزاء صادقی – حقوق بین الملل محمدی – حقوق مدنی عابدی – آموزش زبان میر مغزی –

=======================

13-227 : اصول فقه 1 بلوچیان – اصول فقه 2 حیدری – فقه تمهدیه 1و2 نخلی – مغنی الادیب داوودوند –

=======================

13-228 : تاریخ فلسفه غرب موسوی – متون فلسفه اسلامی اسحاق نیا –

دروس فلسفه یوسفی – کلام اسلامی ربانی – نهایه الحکمه فیاضی

=======================

13-229 :منطق جدید آتشین صدف – منطق قدیم فربهی – منطق قدیم موسوی – روش تحقیق کرمی – متون عربی معاصر مصطفایی –

=======================

13-230 :زبان تخصصی 1و2 موسوی – آشنایی با عرفان اسلامی امینی نژاد –

علم النفس معرفت شناسی یوسفی – تجوید وروخوانی شهیدی

=======================

13-231 :اصول فقه 1 بلوچیان – اصول فقه 2 حیدری – فقه تمهدیه 1و2 نخلی – مغنی الادیب داوودوند

=======================

13-232 :قرآن و عهدین باغبانی – زبان قرآن کریم فتحی –علوم قرآن اعجاز ملکوتی خواه –

علوم قرآن تحریف ناپذیری ملکوتی خواه – علوم قرآن محکم ومتشابه ملکوتی خواه

=======================

13-233 :مبانی وقواعد تفسیر ملکوتی خواه – تاریخ تفسیر علوی مهر – تفسیر سوره ی بقره قرائتی –تفسیر مجمع البیان تهرانی – تفسیر کنزالدقاق بهادر

 =======================

13-234 :علوم قرآن و خداشناسی 1میر هاشمی  - علوم قرآن و خداشناسی 2 میر هاشمی- علوم قرآن و خداشناسی 3 میر هاشمی  - علوم قرآن و خداشناسی 4 میر هاشمی  -

علوم قرآن اخلاق درقرآن تاج آبادی

=======================

13-235 :آموزش فلسفه میر سپاه – آموزش فلسفه 1و2 میر هاشمی – متون عربی معاصر مصطفایی – بلاغت کاربردی عشایر –

=======================

13-236 :آشنایی با مبانی ترجمه فتحی – آموزش انگلیسی سید باقری – روش تحقیق کرمی

تجزیه ترکیب عصاری – زبان انگلیسی شاملی –

=======================

13-241 : دروس نهج البلاغه محدثی – احکام 1 و 2 خدامی – اخلاق 1 و2 نبی صادقی

ادبیات 1 و2 جوان – حلقات اصول شمالی –

=======================

13-242 : شرح تحریر الوسیله ی وافی – تجزیه ترکیب عصاری – تجوید روخوانی وروان خوانی شهیدی – روش بیان احکام فلاح زاده – عروه الوثقی شمالی –

=======================

13-243 :صرف مقدماتی وهدایه شمالی – نظامهای سیاسی آراسته – مبادی العربیه 2و4 محمدی – منطق جدید منتظری مقدم –

=======================

13-244 : کلام اسلامی ربانی – عقاید ربانی – تفسیر سوره ی احزاب تهرانی – تفسیر سوره ی احزاب بهادر – تفسیر سوره ی بقره

=======================

13-245 : احکام عمومی 1و2 وحیدی – آشنایی با عرفان اسلامی طباطبایی – آشنایی با فرق اسلامی الهادی – بررسی ادیان صادق نیا

=======================

13-246: بلاغت کاربردی عشایر – روانشناسی 1و2 کرمی – روش تحقیق کرمی- روش تدریس فیروز آبادی – تهذیب البلاغه شهریاری

=======================

13-247 : اربعین حدیث امام مویدی – شرح باب  حادی عشر مویدی – اصول حفط قرآن حاج ابولقاسمی – روش سخنوری هادی پور – آئین نگارش زبان فارسی حجازی

=======================

13-248 : علوم قرآن و اعجاز ملکوتی خواه – علوم قرآن تحریف ناپذیری ملکوتی خواه –

علوم قرآن زبان قرآنی فتحی – علوم قرآن روش ها وگرایش ها رضایی

=======================

13-249 : شرح لمعه 1 و 2 و 3 صادر – تلخیص منطق شهاب – منطق مظفر محمدی

=======================

13-250 :حلقات اصول 1 و 2 و 3 راجی – علم الدرایه حسینی – بدایه الحکمه فیاضی

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

به عنوان مهمان می توانید درباره این موضوع نظر دهید.

0
نظرات شما نیاز به تایید مدیریت دارد.

نظرات (5)

وبگــــــــــردی طلبۀ پاسخگو

آخرین ارسال های انجمن

خبرخوان یافت نشد

حمایت از سایت

برای حمایت از سایت لوگوی زیر را در سایت خود درج نمایید.

جدیدترین مطالب سایت