راه گشاي حاجت در خواص آيات سوره هاي قرآن

کتاب راه گشاي حاجت در خواص آيات سوره هاي قرآن.../ مولف محمد رحمتي.
    مشخصات کتاب
    اشاره
    مقدمه
    دعاء
    1 ـ بحث اول : تأثير دعا
    2 ـ بحث دوم: شرائط دعاء
    3 ـ بحث سوم: موانع استجابت دعا
    4 ـ بحث چهارم: اوقات دعاء
    5 ـ بحث پنج: کيفيت دعا کردن
    6 ـ کساني که دعايشان مستجاب مي‌شود
    7 ـ کساني که دعايشان مستجاب نمي‌شود
    8 ـ دعاهاي وارده
    عمل ام داود
    دعاء استفتاح
    9 ـ دعاهاي ساختگي
    بخش اول: توسّل به قرآن براي رفع گرفتاريها و مشکلات
        اشاره
        خواص آيات قرآن کريم
        1 ـ آبستن شدن
        2 ـ احتلام
        3 ـ آسان شدن کارهاي سخت
        4 ـ آسان شدن کار روزي
        5 ـ امان از آتس سوزي
        6 ـ امن از آزار مردم
        7 ـ امن از بلاء
        8 ـ امن از چشم
        9 ـ امن در جنگ
        10 ـ امن از حسد
        11 ـ امان در خواب و بيداري
        12 ـ امن از ترس
        13 ـ امن از ترس در روز قيامت
        14 ـ امن از جنّ و وسواس
        15 ـ امان از جهنم
        16 ـ امان در خوردني
        17 ـ حفظ در سفر
        18 ـ امن در شب
        19 ـ امن از چهارپايان و حشرات
        20 ـ امن از درنده و دشمن
        21 ـ امن از دزدان
        22 ـ امن از سطوات هر جبار و سلطان
        23 ـ امان از تنگدستي و دين
        24 ـ امان از فشار قبر
        25 ـ امان از آنچه عارض اطفال ميشود
        26 ـ امن از وسوسه شيطان
        27 ـ اداء دين
        28 ـ بغض خمر
        29 ـ براي قلع بواسير
        30 ـ بيدار بودن
        31 ـ بيرون آمدن آهن بدون درد
        32 ـ براي بيهوش و مصروع
        33 ـ براي پيسي
        34 ـ براي تقاضاي تزويج
        35 ـ کودکي که نميتواند تکلم کند
        36 ـ توفيق
        37 ـ ثناء گفتن
        38 ـ فرار جنّ
        39 ـ براي برآورده شدن حاجت
        40 ـ ...
        41 ـ ...
        42 ـ حج
        43 ـ حرز چيزي که اندوخته شده و جمع‌آوري ميشود
        44 ـ حصر بول
        45 ـ حفظ
        46 ـ ...
        47 ـ حفظ
        48 ـ حفظ جنين ( بچه در شکم مادر )
        49 ـ حفظ دابّة
        50 ـ حفظ چيزي که در جائي ميگذارد
        51 ـ حفظ از جن و انس
        52 ـ حفظ نوزاد
        53 ـ حفظ قرآن
        54 ـ براي کم خوابي
        55 ـ درد جوف
        56 ـ درد چشم
        57 ـ درد سر و مفاصل
        58 ـ درد قلب و سينه
        59 ـ درد شقيقه
        60 ـ مرض صرع
        61 ـ درد دل و دمّل و فرق
        62 ـ براي جميع دردها
        63 ـ براي قوّت نفس و درد دل و چشم
        64 ـ درد دندان
        65 ـ درد شکم
        66 ـ براي پيچ شکم
        67 ـ براي آرامش درد
        68 ـ براي هر درد
        69 ـ درمان طحال
        70 ـ درد گوش
        71 ـ براي دفع موذي
        72 ـ براي اداء دين
        73 ـ براي پيدا شدن دزد
        74 ـ دعوت بخدمت سلطان
        75 ـ استجابت دعا
        76 ـ ذکاوت بچّه
        77 ـ براي رؤيت پيغمبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله
        78 ـ توقف رجفه ( لرزش )
        79 ـ تسهيل رزق
        80 ـ رفع سختي
        81 ـ رفع سفيدي چشم
        82 ـ خروج روح به آساني
        83 ـ خروج از زندان
        84 ـ زوال اسقام
        85 ـ زوال عسر و تسهيل
        86 ـ زوال علت و نزف خون
        87 ـ زوال فقر
        88 ـ زوال ما يفسد
        89 ـ زوال ملک ظالم و سلطان جائر
        90 ـ جلوگيري از زلزله
        91 ـ زيادتي شير
        92 ـ زيادتي مال و ربح تجارت
        93 ـ سبز شدن بستان
        94 ـ سلامتي در سفر
        95 ـ سکون زخم
        96 ـ سکون درد
        97 ـ براي سلامتي از آنچه به اطفال مي‌رسد
        98 ـ سلامتي از شر دشمنان
        99 ـ درمان صرع
        100 ـ صرف بأس طعام
        101 ـ صرف هر لمم
        102 ـ صعوبت زائيدن
        103 ـ منع ضرر به اندوخته طلا و نقره ، اثاث
        104 ـ درمان طحال
        105 ـ منع طوارق
        106 ـ براي زوال علت
        107 ـ براي اعاذه ( پناه بردن ) از عذاب و مسخ در دنيا
        108 ـ برگشتن غائب گم‌شده
        109 ـ براي سلامت از غرق
        110 ـ براي غنا
        111 ـ فتح باب خير
        112 ـ براي فرج
        113 ـ فرزند پسر
        114 ـ برطرف شدن فقر
        115 ـ براي قوّت
        116 ـ قوّت چشم
        117 ـ قوّت بر خصم در محاکمه
        118 ـ قوّت قلب
        119 ـ رفع اشتغال قلب به مرض
        120 ـ قوّت نفس
        121 ـ کفايت مغرم در دنيا
        122 ـ براي گزيدن عقرب
        123 ـ وقوف بر گنج يا آب يا سحر
        124 ـ براي لقوه
        125 ـ براي مار گزيدن
        126 ـ محبوبيت نزد مردم
        127 ـ مرگ جمل يا دابه
        128 ـ دفع مرگ ناگهاني
        129 ـ منع مال از آنچه مي‌ترسد
        130 ـ منع مکروه در خود و اهل و مال
        131 ـ وجاهت هر جا قصد کند
        132 ـ وسعت در روزي
        133 ـ وضع حمل
        134 ـ برطرف شدن يرقان
        135 ـ براي گمشده ، امن از سوخته ، غرق
        136- ...
    بخش دوم: توسّل به پيغمبر و اهل بيت عليهم‌السلام
        اشاره
        توسّل به خمسه طيّبه عليهم‌السلام
        قسم دوم توسلات به پيغمبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله واهل بيت آن‌حضرت که سند آنها ضعيف است
        تذکّر مهم :
    بخش سوم: دعاهائي که براي حاجت وارد شده
        اشاره
        دعاهائي که سند معتبر دارد و براي برآوردن حاجت وارد شده :
        دعائي که براي استجابت وارد شده و سند معتبر ندارد :
        مناجات امام نهم عليه السلام (مهر دختر مأمون)
        دعائي که مستجاب مي شود
        دعاي حضرت امير عليه السلام روز آخر جنگ صفين
        دعاء صباح
        دعاهاي گوناگون که از امام صادق عليه السلام خوانده شده
        دعاي دوم
        دعاي سوم
        دعاي چهارم
        دعاي پنجم
        دعاي ششم
        دعاي هفتم
        دعاي هشتم و نهم
        دعاي دهم و يازدهم
        دعاي دوازدهم
        دعاي سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم
        دعاي شانزدهم، هفدهم و هجدهم
        دعاي نوزدهم
        دعاي بيستم
        دعاي بيست و يکم و بيست و دوم
        دعاي بيست و سوم
        دعاي تضرع
        دعاي امام هفتم عليه السلام در زندان هارون
        عوذه امام کاظم عليه السلام
        دعاهاي ديگر آن حضرت
        عوذه امام رضا عليه السلام
        دعاء در سختي ها
        عوذه امام هشتم عليه السلام
        حرز امام جواد عليه السلام
        حرز دفع همّ و غمّ
        دعائي که مستجاب مي شود و براي سختي زائيدن است
        دعاي ملهوب و مکروب
        دعاي حاجت
        دعاي الحاح و حاجت
        دعاهاي متعدد براي حاجت و رفع گرفتاري
        دعايي که رد نشود
        مناجات براي حاجت
        دعاي نور و دعاي ابراهيم عليه السلام
        دعاي علوي مصري براي رفع سختي
        دعاي رام شدن اسب سرکش
        دعاي يعقوب براي برگرداندن يوسف عليهماالسلام
        دعاي يوشف وصي حضرت موسي عليه السلام
        دعاي يونس و دعاي حضرت عيسي عليهماالسلام
        دعاي حضرت امير عليه السلام
        دعاء در مهمات
        دعاي يعقوب عليه السلام
        دعاي يوسف عليه السلام
        دعاي رفع هم
        دعاي حضرت امير و دعاهاي امام حسين عليه السلام در حاجت مهم
        دعاي موسي عليه السلام در حال شکافته شدن دريا
        دعاي خلاصي از زندان و دعاي رفع فقر
        دعاي کامل که جبرئيل آورده
        دعاي فرج
        دعاي کفاية البلاء
        نفرين بر ظالم
        دعاي رفع شدت
        دعاي رفع بلا
        نفرين بر ظالم
        حرز يماني
        روايتي ديگر
        دعاي سريع الاجابة
        دعاي رفع اندوه
        دعاي فرج
        دعاي رفع گرفتاري و سلطان
        دعاي عافيت
        دعاء براي کارهاي متعدد
        دعايي حضرت امير عليه السلام بر فراش پيغمبر صلي الله عليه و آله
        دعاي حاجت دنبال نماز
        دعا براي استجابت
        دعا براي حاجت
        دعاي ديگر
        دعاي حضرت امير عليه السلام که به مشمول آموختند
        دعاء براي استجابت
        دعاي فرج
        دعاء براي استجابت
        دعاي متعدد
        دعاء براي استجابت
        دعاء دنبال نماز واجب براي حاجت
        دعا دنبال نماز صبح و مغرب براي حاجت
        دعاي رفع فقر
        دعاي اداي دين
        دعاي حاجت
        دعاي رفع علت
        دعا بعد از نماز صبح براي حاجت
        دعا در سجده براي حاجت
        دعاء براي رفع گرفتاري و دعاء براي خلاصي از زندان
        دعاء مبيت
        دعاء حفظ
        دعايي ديگر
        دعاء خير دنيا و آخرت
        دعاء رفع بلاء
        دعاي مستجاب بعد از نماز وتر
        اسم اعظم
        دعاي اداي دين
        تکميل بحث دعاها
        زيارت قبر پيغمبر بزرگ اسلام و قبور امامان، اهل بيت و حضرت زهرا سلام اللّه عليهم أجمعين
        زيارت قبر مقدس رسول اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله در مدينه طيبه
        زيارت قبر حضرت اميرالمؤمنين عليه‌السلام
        زيارت قبر حضرت ابي عبداللّه الحسين سيّد الشهداء عليه‌السلام
        استجابت دعا براي زائر قبر امام حسين عليه‌السلام
        فضل زيارت قبر حضرت روز عاشوراء
        سند زيارت عاشورا
        زيارت آن حضرت از راه دور
        زيارت قبر امام هفتم و نهم عليهماالسلام ( در کاظمين )
        رفع گرفتاري و برآورده شدن حاجت در زيارت آن بزرگوار
        فضل زيارت امامين همامين أبي الحسن علي بن محمد
        تکميل در مورد زيارت قبر حضرت زهراء سيّده نساء العالمين صلوات اللّه عليها
        زيارت قبور چهار امام حضرت امام حسن مجتبي
        زيارت اولاد ائمه عليهم‌السلام
    بخش چهارم: نمازهاي حاجت که بعضي شامل روزه نيز هست
        اشاره
        قسم اول از نمازهائي که سند معتبر ندارد و در روز يا شب مخصوص خوانده مي‌شود :
        نمازهائي که با سند ضعيف براي شب يا روز پنجشنبه يا جمعه وارد شده و بعضي مشتمل بر روزه هم هست
        قسم اول از نمازهائي که سند معتبر دارد و در ماه خاص شب يا روز در مورد حاجت خوانده مي‌شود :
        قسم دوم از نمازهائي که براي حاجت خوانده مي‌شود و سند معتبر ندارد در ماه خاص شب يا روز خوانده مي‌شود :
        قسم اول از نمازهائي که سند معتبر دارد براي حاجت در شب يا روز خوانده مي‌شود :
        قسم دوم نمازهاي حاجتي که سند معتبر ندارد در شب يا روز خوانده مي‌شود .

جهت دانلود و مشاهده متن کتاب روی عنوان کتاب در پایین کلیک کنید:

دانلود کتاب راه گشاي حاجت در خواص آيات سوره هاي قرآن

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما

وبگــــــــــردی طلبۀ پاسخگو

دانــــــلود های مفیـــــــــــــــــــد

حمایت از سایت

برای حمایت از سایت لوگوی زیر را در سایت خود درج نمایید.

بیشترین دانلود ها

جدیدترین مطالب سایت