چطور دعا کنیم تا زودتر به خواسته مون برسیم؟

پرسش:

سلام

کیفیت دعا کردن باید به چه صورتی باشد؟ یعنی چطور دعا کنیم تا زودتر به خواسته مون برسیم؟

پاسخ:

با سلام و ادب

در چگونگی دعا کردن . عناوین چند گانه ای ذکر شده ، که شایسته مراعات است .

خضوع ، تضرع و رغبت در دعاء

1 خضوع ، در تفسیر آیه مبارکه « فَمَا اسْتَکَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا یَتَضَرَّعُونَ »

محمد بن مسلم در روایتی(1) صحیح از امام پنجم نقل کرده که استکانت خضوع است .

2 تضرّع . در همان روایت محمد بن مسلم(2) ، تضرع را بالا بردن دستها و تضرّع با آنها قرار داده ، و در صحیح محمد(3) بن مسلم و زراره از امام ششم علیه السلام تضرع را حرکت دادن انگشت دانسته ، و در مرسلی(4) از آن بزرگوار حرکت دادن انگشتان به سمت راست و چپ را تضرع شمرده ، و در صحیحه دیگر محمد بن مسلم(5) تضرع را تحرک سبابه راست به سمت راست و چپ ذکر کرده ، و در مسندی(6) اشاره به دو انگشت و حرکت آن دو را تضرع خوانده ، و ابوبصیر(7) از امام علیه السلام دعاء تضرع را تحرک انگشت سبابه به سمت روی خود ، و آن را دعاء ترس خوانده و هر دو دست را نهادن و جمع کردن آن دو را در مسند(8) معاویه بن وهب وابن سنان تضرّع گفته .

3 رغبه ، در روایت صحیح محمد(9) بن مسلم از امام ششم علیه السلام رغبت را باز کردن دستها و اظهار کردن باطن آنها شمرده ( مانند حال قنوت ) و در صحیح محمد(10) بن مسلم و زراره چگونگی درخواست از خدا را ، باز کردن دستها ذکر کرده . و نظیر صحیح محمد بن مسلم مرسله مروک(11) بیاع لؤلؤ است . و در روایت معانی الاخبار(12) مسنداً ( لکن سند آن اعتباری ندارد ) از امام هفتم موسی بن جعفر علیهماالسلام رغبت را استقبال ( باطن ( راحه ) را سمت آسمان ، و استقبال به سمت صورت شمرده ( و شاید مراد آن باشد که محاذی صورت باشد ) .

4 رهبه ، در روایت صحیح محمد بن(13) مسلم ، رهبه را پشت دستها سوی آسمان قرار دادن شمرده ، و هم چنین در مسند ابی اسحاق(14) و مرسل مروک(15) . ولی در مسند(16) علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیهماالسلام که در معانی الاخبار آمده ، رهبه را بالا بردن بسوی صورت گفته .

5 ابتهال ، در همان(19) صحیح محمد بن مسلم ، ابتهال را پهن کردن دست و ذراع به سوی آسمان گفته ، و ابتهال را مخصوص به جایی که اسباب گریه فراهم باشد دانسته ، و نظیر آن در روایت ابی اسحاق(20) ذکر شده ، و در مرسل مروک(21) ، ابتهال را تفسیر به بلند کردن دست روبروی صورت به سوی قبله گفته و هنگامی است که اشک جاری شود . و در روایت ابی بصیر(22) حد بالا بردن دستها را تا از سر بگذرد گفته ولی در روایت معاویه(4) بن وهب و ابن سنان از امام ششم علیه السلام بالا بردن دستها را ابتهال گفته .

تبتّل و بصبصه در دعاء

6 تبتّل . در صحیح محمد بن مسلم(23) از امام ششم علیه السلام تبتّل را حرکت سبابه چپ و بالا بردن آن سوی آسمان با نرمی و پایین آوردن دانسته ، و در روایت ابی اسحاق(24) دعاء به یک انگشت که با او اشاره کند ، و در صحیح محمد(25) بن مسلم و زراره آن را اشاره با انگشت شمرده ، و در مرسله مروک(26) بالا بردن انگشتان یک بار و نهادن آنها را بار دیگر تبتّل ذکر کرده . ولی در روایت ابوبصیر(27) آن را اشاره با انگشت سبابه گفته .

7 بصبصه ، در روایتی مرسل(28) بصبصه بالا بردن دو سبابه به سمت آسمان و حرکت دادن آنها است ، و دعاء می کند و در روایت معاویه(29) بن وهب و ابن سنان از امام صادق علیه السلام بالا بردن انگشت را بصبصه خوانده . و صاحب جواهر(3) قدس سره عمل بهمه این دعاء و کیفیات آن را جائز دانسته ، و در داستان ولادت حضرت امیر علیه السلام (30) دارد که مادرش فاطمه بنت اسد حضرت را قنداق کرده شش قنداق دیباج و قنداقی از پوست ، همه را حضرت پاره کرد . به مادر گفت مادر دست مرا نبند محتاجم که برای پروردگارم با انگشت خود بصبصه کنم .

8 تعوّذ در مسند(31) ابی بصیر از امام ششم علیه السلام تعوّذ را استقبال کعبه به باطن دو دست دانسته ( به همین معنی رغبه آمده ) و در روایت ضعیف ابی البختری(32) از امام صادق علیه السلام از گفته پدر بزرگوارش علیهماالسلام دارد ، که هرگاه چیزی از خدا درخواست می کنی به باطن دو دست بخواه . و اگر تعوّذ می کنی ( از چیزی پناه به خدا می بری ) به پشت دستها و هنگامی که دعا می کنی با انگشت خود ، و در صحیح محمد(33) بن مسلم و زراره ، استعاذه را با دو دست گفته . و در چندین روایت(34) سفارش الحاح در دعاء شده و آنکه دعایش مستجاب گردد ، و در بعضی(35) دارد که خداوند صدای مؤمن و نحیب او را دوست دارد و اجابت دعایش را تأخیر می اندازد .

دعاء چهل نفر

و در آداب دعاء وارد شده که 40 نفر(36) در کاری دعا کنند خداوند دعایشان را مستجاب می کند . و اگر 40 نفر نیستند . 4 نفر 10 بار اگر نه یک نفر 40 بار دعاء کند . خداوند عزیز جبار دعایش را مستجاب کند ، و در روایتی(37) مسند چهار نفر را دارد که اگر برای امری جمع شده دعاء کردند ، از هم جدا نشده مگر باجابت . در روایت معتبر(38) وارد شده ، که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود : هرگاه یکی از شما دعا کند . تعمیم بدهد ( برای همه دعاء کند که برای دعاء اوجب است ( نزدیکتر به اجابت باشد ) و در مورد نفرین دشمن در روایتی ضعیف(39) داریم ، که امام ششم به راوی فرمود . هنگامی که پشت کرد نفرین کن ، می گوید چیزی درنگ نکردم . تا خداوند مرا از او راحت کرد . و در روایت مسند(40) هشام بن سالم از امام ششم علیه السلام دارد که بنده مظلوم بوده ، و پیوسته نفرین کند تا ظالم شود .


پی نوشت ها:
1.وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 12/1 ابواب دعاء .
2. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 12/1 از ابواب دعاء .
3. وسائل الشیعه : 4/7 ، باب 13/3 ابواب دعاء .
4. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/4 ابواب دعاء .
5. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/1 از ابواب دعاء .
6. وسائل الشیعه : 4 7 باب 13/2 از ابواب دعاء .
7. وسائل الشیعه : 4 7 باب 13/5 از ابواب دعاء .
8. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/8 از ابواب دعاء .
9. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/1 از ابواب دعاء .
10 وسائل الشیعه : 4 7 باب 13/3 از ابواب دعاء .
11. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/4 ، ابواب دعاء .
12. وسائل الشیعه : 4 7 باب 13/6 از ابواب دعاء .
13. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/1 ابواب دعاء .
14. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/2 ابواب دعاء .
15. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/4 ابواب دعاء .
16. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/6 ابواب دعاء .
17. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/1 ابواب دعاء .
18. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/2 ابواب دعاء .
19. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/4 ابواب دعاء .
20. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/5 ابواب دعاء .
21. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/8 ابواب دعاء .
22. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/1 ابواب دعاء .
23. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/2 ابواب دعاء .
24. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/3 ابواب دعاء .
25. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/4 ، ابواب دعاء .
26. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/5 ، ابواب دعاء .
27. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/7 ، ابواب دعاء .
28. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/8 ، ابواب دعاء .
29. جواهر الکلام 10/371 .
30. بحارالأنوار : 35/38 .
31. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/5 ابواب دعاء .
32. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/9 ، ابواب دعاء .
33. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/3 ، ابواب دعاء .
34. وسائل الشیعه : 4 7 باب20 ابواب دعاء .
35. وسائل الشیعه : 4 7 باب 21 .
36 وسائل الشیعه : 4 7 باب 38/1/2 ابواب دعاء .
37. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 38/2 ابواب دعاء .
38. وسائل الشیعه : 4 7 باب 40/1 ابواب دعاء .
39. وسائل الشیعه : 4 7 باب 54/2 ابواب دعاء .
40. وسائل الشیعه : 4 7 باب 53/1 ابواب دعاء .

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما

وبگــــــــــردی طلبۀ پاسخگو

حمایت از سایت

برای حمایت از سایت لوگوی زیر را در سایت خود درج نمایید.

جدیدترین مطالب سایت