چطور دعا کنیم تا زودتر به خواسته مون برسیم؟

پرسش:

سلام

کیفیت دعا کردن باید به چه صورتی باشد؟ یعنی چطور دعا کنیم تا زودتر به خواسته مون برسیم؟

پاسخ:

با سلام و ادب

در چگونگی دعا کردن . عناوین چند گانه ای ذکر شده ، که شایسته مراعات است .

خضوع ، تضرع و رغبت در دعاء

1 خضوع ، در تفسیر آیه مبارکه « فَمَا اسْتَکَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا یَتَضَرَّعُونَ »

محمد بن مسلم در روایتی(1) صحیح از امام پنجم نقل کرده که استکانت خضوع است .

2 تضرّع . در همان روایت محمد بن مسلم(2) ، تضرع را بالا بردن دستها و تضرّع با آنها قرار داده ، و در صحیح محمد(3) بن مسلم و زراره از امام ششم علیه السلام تضرع را حرکت دادن انگشت دانسته ، و در مرسلی(4) از آن بزرگوار حرکت دادن انگشتان به سمت راست و چپ را تضرع شمرده ، و در صحیحه دیگر محمد بن مسلم(5) تضرع را تحرک سبابه راست به سمت راست و چپ ذکر کرده ، و در مسندی(6) اشاره به دو انگشت و حرکت آن دو را تضرع خوانده ، و ابوبصیر(7) از امام علیه السلام دعاء تضرع را تحرک انگشت سبابه به سمت روی خود ، و آن را دعاء ترس خوانده و هر دو دست را نهادن و جمع کردن آن دو را در مسند(8) معاویه بن وهب وابن سنان تضرّع گفته .

3 رغبه ، در روایت صحیح محمد(9) بن مسلم از امام ششم علیه السلام رغبت را باز کردن دستها و اظهار کردن باطن آنها شمرده ( مانند حال قنوت ) و در صحیح محمد(10) بن مسلم و زراره چگونگی درخواست از خدا را ، باز کردن دستها ذکر کرده . و نظیر صحیح محمد بن مسلم مرسله مروک(11) بیاع لؤلؤ است . و در روایت معانی الاخبار(12) مسنداً ( لکن سند آن اعتباری ندارد ) از امام هفتم موسی بن جعفر علیهماالسلام رغبت را استقبال ( باطن ( راحه ) را سمت آسمان ، و استقبال به سمت صورت شمرده ( و شاید مراد آن باشد که محاذی صورت باشد ) .

4 رهبه ، در روایت صحیح محمد بن(13) مسلم ، رهبه را پشت دستها سوی آسمان قرار دادن شمرده ، و هم چنین در مسند ابی اسحاق(14) و مرسل مروک(15) . ولی در مسند(16) علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیهماالسلام که در معانی الاخبار آمده ، رهبه را بالا بردن بسوی صورت گفته .

5 ابتهال ، در همان(19) صحیح محمد بن مسلم ، ابتهال را پهن کردن دست و ذراع به سوی آسمان گفته ، و ابتهال را مخصوص به جایی که اسباب گریه فراهم باشد دانسته ، و نظیر آن در روایت ابی اسحاق(20) ذکر شده ، و در مرسل مروک(21) ، ابتهال را تفسیر به بلند کردن دست روبروی صورت به سوی قبله گفته و هنگامی است که اشک جاری شود . و در روایت ابی بصیر(22) حد بالا بردن دستها را تا از سر بگذرد گفته ولی در روایت معاویه(4) بن وهب و ابن سنان از امام ششم علیه السلام بالا بردن دستها را ابتهال گفته .

تبتّل و بصبصه در دعاء

6 تبتّل . در صحیح محمد بن مسلم(23) از امام ششم علیه السلام تبتّل را حرکت سبابه چپ و بالا بردن آن سوی آسمان با نرمی و پایین آوردن دانسته ، و در روایت ابی اسحاق(24) دعاء به یک انگشت که با او اشاره کند ، و در صحیح محمد(25) بن مسلم و زراره آن را اشاره با انگشت شمرده ، و در مرسله مروک(26) بالا بردن انگشتان یک بار و نهادن آنها را بار دیگر تبتّل ذکر کرده . ولی در روایت ابوبصیر(27) آن را اشاره با انگشت سبابه گفته .

7 بصبصه ، در روایتی مرسل(28) بصبصه بالا بردن دو سبابه به سمت آسمان و حرکت دادن آنها است ، و دعاء می کند و در روایت معاویه(29) بن وهب و ابن سنان از امام صادق علیه السلام بالا بردن انگشت را بصبصه خوانده . و صاحب جواهر(3) قدس سره عمل بهمه این دعاء و کیفیات آن را جائز دانسته ، و در داستان ولادت حضرت امیر علیه السلام (30) دارد که مادرش فاطمه بنت اسد حضرت را قنداق کرده شش قنداق دیباج و قنداقی از پوست ، همه را حضرت پاره کرد . به مادر گفت مادر دست مرا نبند محتاجم که برای پروردگارم با انگشت خود بصبصه کنم .

8 تعوّذ در مسند(31) ابی بصیر از امام ششم علیه السلام تعوّذ را استقبال کعبه به باطن دو دست دانسته ( به همین معنی رغبه آمده ) و در روایت ضعیف ابی البختری(32) از امام صادق علیه السلام از گفته پدر بزرگوارش علیهماالسلام دارد ، که هرگاه چیزی از خدا درخواست می کنی به باطن دو دست بخواه . و اگر تعوّذ می کنی ( از چیزی پناه به خدا می بری ) به پشت دستها و هنگامی که دعا می کنی با انگشت خود ، و در صحیح محمد(33) بن مسلم و زراره ، استعاذه را با دو دست گفته . و در چندین روایت(34) سفارش الحاح در دعاء شده و آنکه دعایش مستجاب گردد ، و در بعضی(35) دارد که خداوند صدای مؤمن و نحیب او را دوست دارد و اجابت دعایش را تأخیر می اندازد .

دعاء چهل نفر

و در آداب دعاء وارد شده که 40 نفر(36) در کاری دعا کنند خداوند دعایشان را مستجاب می کند . و اگر 40 نفر نیستند . 4 نفر 10 بار اگر نه یک نفر 40 بار دعاء کند . خداوند عزیز جبار دعایش را مستجاب کند ، و در روایتی(37) مسند چهار نفر را دارد که اگر برای امری جمع شده دعاء کردند ، از هم جدا نشده مگر باجابت . در روایت معتبر(38) وارد شده ، که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود : هرگاه یکی از شما دعا کند . تعمیم بدهد ( برای همه دعاء کند که برای دعاء اوجب است ( نزدیکتر به اجابت باشد ) و در مورد نفرین دشمن در روایتی ضعیف(39) داریم ، که امام ششم به راوی فرمود . هنگامی که پشت کرد نفرین کن ، می گوید چیزی درنگ نکردم . تا خداوند مرا از او راحت کرد . و در روایت مسند(40) هشام بن سالم از امام ششم علیه السلام دارد که بنده مظلوم بوده ، و پیوسته نفرین کند تا ظالم شود .


پی نوشت ها:
1.وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 12/1 ابواب دعاء .
2. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 12/1 از ابواب دعاء .
3. وسائل الشیعه : 4/7 ، باب 13/3 ابواب دعاء .
4. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/4 ابواب دعاء .
5. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/1 از ابواب دعاء .
6. وسائل الشیعه : 4 7 باب 13/2 از ابواب دعاء .
7. وسائل الشیعه : 4 7 باب 13/5 از ابواب دعاء .
8. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/8 از ابواب دعاء .
9. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/1 از ابواب دعاء .
10 وسائل الشیعه : 4 7 باب 13/3 از ابواب دعاء .
11. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/4 ، ابواب دعاء .
12. وسائل الشیعه : 4 7 باب 13/6 از ابواب دعاء .
13. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/1 ابواب دعاء .
14. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/2 ابواب دعاء .
15. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/4 ابواب دعاء .
16. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/6 ابواب دعاء .
17. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/1 ابواب دعاء .
18. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/2 ابواب دعاء .
19. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/4 ابواب دعاء .
20. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/5 ابواب دعاء .
21. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/8 ابواب دعاء .
22. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/1 ابواب دعاء .
23. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/2 ابواب دعاء .
24. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/3 ابواب دعاء .
25. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/4 ، ابواب دعاء .
26. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/5 ، ابواب دعاء .
27. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/7 ، ابواب دعاء .
28. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/8 ، ابواب دعاء .
29. جواهر الکلام 10/371 .
30. بحارالأنوار : 35/38 .
31. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/5 ابواب دعاء .
32. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/9 ، ابواب دعاء .
33. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 13/3 ، ابواب دعاء .
34. وسائل الشیعه : 4 7 باب20 ابواب دعاء .
35. وسائل الشیعه : 4 7 باب 21 .
36 وسائل الشیعه : 4 7 باب 38/1/2 ابواب دعاء .
37. وسائل الشیعه : 4 7 ، باب 38/2 ابواب دعاء .
38. وسائل الشیعه : 4 7 باب 40/1 ابواب دعاء .
39. وسائل الشیعه : 4 7 باب 54/2 ابواب دعاء .
40. وسائل الشیعه : 4 7 باب 53/1 ابواب دعاء .

نظر خود را اضافه کنید.

به عنوان مهمان می توانید درباره این موضوع نظر دهید.

0
نظرات شما نیاز به تایید مدیریت دارد.
  • هیچ نظری یافت نشد

وبگــــــــــردی طلبۀ پاسخگو

آخرین ارسال های انجمن

خبرخوان یافت نشد

حمایت از سایت

برای حمایت از سایت لوگوی زیر را در سایت خود درج نمایید.

جدیدترین مطالب سایت